Informació en compliment de la Llei Orgànica de Protecció de Dades


1. En  compliment del què estableix l'artícle 5 de la Llei Orgènica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal ( en endavant, LOPD ), l'informem de manera expresa, precisa i inequívoca que les dades facilitades per vostè, així com les que es generin durant la relació amb la nostra entitat, seran objecte de tractament en els fitxers responsabilitat de HOME SERRA, S.L., amb CIF B67245639 degudament inscrits en el Registre General de la " Agencia Española de la Protección de Datos", amb la finalitat del manteniment i compliment de la relació amb la nostra entitat.

Així mateix, l'informem que les seves dades seran cedides en tots aquells casos en que sigui necessari per al desenvolupament, compliment i control de la relació amb la nostra entitat o en els supòsits en que ho autoritzi una norma emb rang de llei.

La nostra entitat complkeix emb les mesures de seguretat aplicables als fitxers i tractaments autoritzats i no autoritzats recollides en el Títol VII del Reial Decret 1720/2001, de 21 de desembre, per el que s'aprova el Reglament de desenvolupament de la LOPD ( en endavant, RDLOPD ).

En compliment de l'establert per la LOPD i el RDLOPD, vostè pot exercir, en qualsevol moment, els drets d'accés, rectificació, cancel.lació i oposició, dirigint-se a: HOME SERRA S.L. amb adreça Av del Vallès, 71 , 08228 - Terrassa ( Barcelona ), adjuntant fotocòpia del seu DNI.

 POLITICA DE DEVOLUCIONS


Per realitzar una devolució s’haurà de fer en els 30 dies naturals posteriors a la data de compra.

Les dades d’enviament per a la realització de la devolució caldrà que estiguin especificades de la següent manera:
HOME SERRA TEXTIL, S.L.
Avda. del Vallès, 71 -08228 Terrassa (Barcelona)
Dades de la comanda a retornar

Totes les devolucions s’hauran de realitzar en el seu embalatge original.

Pel canvi d’un producte que no hagi arribat en les condicions adequades al client, l’empresa es farà càrrec de realitzar a través de la seva agencia d’enviaments una recollida amb entrega del mateix article, sempre dels 7 dies posteriors a l’entrega del mateix.

En cas de voler realitzar una devolució, l’import del transport del mateix correrà a càrrec del client.

No s’acceptaran canvis de coixins de llit, ni de productes utilitzats o amb l’embalatge en mal estat.

No s’admetran canvis en metratges o articles realitzats a mida amb excepció d’aquells en els que es detectes algun error de fabricació, en els quals s’avaluaria de manera personalitzada cada cas per oferir la millor solució.