Informació en compliment de la Llei Orgànica de Protecció de Dades


1. En  compliment del què estableix l'artícle 5 de la Llei Orgènica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal ( en endavant, LOPD ), l'informem de manera expresa, precisa i inequívoca que les dades facilitades per vostè, així com les que es generin durant la relació amb la nostra entitat, seran objecte de tractament en els fitxers responsabilitat de HOME SERRA, S.L., degudament inscrits en el Registre General de la " Agencia Española de la Protección de Datos", amb la finalitat del manteniment i compliment de la relació amb la nostra entitat.

Així mateix, l'informem que les seves dades seran cedides en tots aquells casos en que sigui necessari per al desenvolupament, compliment i control de la relació amb la nostra entitat o en els supòsits en que ho autoritzi una norma emb rang de llei.

La nostra entitat complkeix emb les mesures de seguretat aplicables als fitxers i tractaments autoritzats i no autoritzats recollides en el Títol VII del Reial Decret 1720/2001, de 21 de desembre, per el que s'aprova el Reglament de desenvolupament de la LOPD ( en endavant, RDLOPD ).

En compliment de l'establert per la LOPD i el RDLOPD, vostè pot exercir, en qualsevol moment, els drets d'accés, rectificació, cancel.lació i oposició, dirigint-se a: HOME SERRA S.L. amb adreça Av del Vallès, 71 , 08228 - Terrassa ( Barcelona ), adjuntant fotocòpia del seu DNI.

 

Logo Protecció de Dades